POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Przekroczenia te wykryto w ramach programu monitorowania zaopatrzenia w wodę w Irlandii.

Według informacji Irish Water w 2020 roku odnotowano 81 przypadków przekroczonego poziomu pestycydów w publicznych wodach pitnych w Irlandii.

Najnowsze wyniki monitorowania wody pitnej pokazują, że regularnie wykrywa się szereg substancji czynnych zawartych w produktach herbicydowych stosowanych w rolnictwie, obiektach rekreacyjnych i ogrodach, takich jak 2,4-D, fluroksypyr, glifosat, MCPA, mekoprop i triklopyr.

Według Irish Water, MCPA jest nadal najczęściej wykrywanym pestycydem w źródłach wody pitnej. MCPA to substancja czynna obecna w wielu powszechnie stosowanych produktach chwastobójczych.

Badania powiązały natomiast pestycyd 2,4-D z zaburzeniami endokrynologicznymi, zaburzającymi działanie estrogenów, androgenów i hormonów tarczycy. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem również nazwała chwastobójcę możliwym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi.

Irish Water, we współpracy z szeregiem organizacji zaangażowanych w NPDWAG (Narodowa Grupa ds. Pestycydów i Wody Pitnej), zwraca się do społeczności rolniczej, właścicieli zieleni, właścicieli terenów i użytkowników domowych, aby w każdym przypadku rozważyli, czy w ogóle muszą stosować pestycydy.

Minimalizacja stosowania pestycydów nie tylko pomaga chronić jakość wody, ale ma również szersze korzyści dla środowiska. Na przykład pozostawienie obszarów nieopryskiwanych może pomóc rodzimym gatunkom roślin kwitnących w rozwoju i utrzymaniu szeregu owadów, w tym pszczół i innych ważnych zapylaczy.

Więcej: water.ie