POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

To bardzo ważny czas dla wielu Polaków mieszkających w Irlandii.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Wszystkich Świętych, po nim jest Dzień Zaduszny. Jest to czas spokoju i zadumy – także dla mieszkających w Irlandii Polaków.

Wspominamy naszych bliskich, którzy już odeszli. To czas kontemplacji nad przemijaniem, śmiercią i życiem po życiu.

„Każdemu kiedyś”

Każ­de­mu kie­dyś ktoś bli­ski umie­ra,

mię­dzy być albo nie być

zmu­szo­ny wy­brać to dru­gie.

Cięż­ko nam uznać, że to fakt ba­nal­ny,

włą­czo­ny w bieg wy­da­rzeń,

zgod­ny z pro­ce­du­rą;

prę­dzej czy póź­niej na po­rząd­ku dzien­nym,

wie­czor­nym, noc­nym czy bla­dym po­ran­nym;

i oczy­wi­sty jak ha­sło w in­dek­sie,

jak pa­ra­graf w ko­dek­sie,

jak pierw­sza lep­sza

data w ka­len­da­rzu.

Ale ta­kie jest pra­wo i lewo na­tu­ry.

Taki, na chy­bił tra­fił, jej omen i amen.

Taka jej ewi­den­cja i omni­po­ten­cja.

I tyl­ko cza­sem

drob­na uprzej­mość z jej stro­ny –

na­szych bli­skich umar­łych

wrzu­ca nam do snu.

Wisława Szymborska