Wysokie koszty dla kierowców w Irlandii - podano powód

Wprowadzenie zmian w Irlandii było krokiem w kierunku przybliżenia systemu odszkodowań do standardów międzynarodowych.

Mimo wprowadzenia nowych wytycznych mających na celu obniżenie wypłat odszkodowań, kierowcy i posiadacze polis w Irlandii wciąż nie odczuwają spodziewanych korzyści finansowych.

Polisy ubezpieczeniowe w Irlandii

Trzy lata temu, w odpowiedzi na wyroki sądowe i rosnące składki ubezpieczeniowe, wprowadzono wytyczne dotyczące odszkodowań osobistych (Personal Injury Guidelines).

Miały one za zadanie znormalizować wysokość przyznawanych odszkodowań oraz zbliżyć Irlandię do standardów obowiązujących w innych jurysdykcjach.

Pomimo spadku wysokości przyznawanych odszkodowań o 41%, kierowcy i posiadacze polis nadal nie widzą oczekiwanych oszczędności.

Sojusz na rzecz Reformy Ubezpieczeń (Alliance for Insurance Reform) zauważa, że choć reformy te przyczyniły się do zmniejszenia kosztów dla ubezpieczycieli, to benefity te nie są przekazywane dalej konsumentom.

Flora Crowe, członek zarządu Sojuszu, podkreśla, że oszczędności wynikające z wprowadzenia wytycznych nie znajdują odzwierciedlenia w niższych składkach dla posiadaczy polis.

Odszkodowania w Irlandii

Pomimo zauważalnego wpływu wytycznych na wysokość przyznawanych odszkodowań, dane wskazują na ciągły wzrost składek ubezpieczeniowych.

Sojusz apeluje o większe działania w celu odciążenia zarówno kierowców, jak i innych posiadaczy polis, którzy nadal odczuwają finansowe obciążenie. Zwraca uwagę na konieczność dokładniejszego przeglądu i ewentualnej korekty wytycznych, w szczególności w kwestii ustalania odszkodowań za wtórne urazy.

Peter Boland, z Sojuszu, podkreśla, że w przyszłości mniej spraw będzie rozstrzyganych na podstawie Book of Quantum, co powinno prowadzić do dalszego spadku wartości przyznawanych odszkodowań i, co za tym idzie, składek ubezpieczeniowych.

Niemniej jednak, niezbędne jest zapewnienie większej pewności co do wysokości odszkodowań za wtórne urazy, aby utrzymać wiarygodność procesu i oczekiwane obniżki składek.