Nowy plan działania w szkołach w Irlandii

Ministerstwo Edukacji w Irlandii zaktualizowało plan nowego projektu mającego zapobiegać i przeciwdziałać aktom przemocy w szkołach.

Ministerstwo Edukacji zaktualizowało plan Cineáltas czyli nowego projektu mającego zapobiegać i przeciwdziałać prześladowaniom w szkołach.

Plan rządu w Irlandii

Plan działań przeciwko prześladowaniom dotyczy cyberprzemocy, rasistowskich prześladowań, prześladowań związanych z tożsamością płciową i molestowania seksualnego.

Plan ten został opracowany przez Minister Normę Foley po szeroko zakrojonych konsultacjach z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, personelem szkoły, partnerami edukacyjnymi i szerszą społecznością edukacyjną.

Wdrożenie działań przewidzianych w tym planie ma znacznie usprawnić pracę i zapewnić, że wszystkie dzieci i młodzież uczęszczające do irlandzkich szkół będą chronione przed krzywdą.

Plan wdrożenia określa zobowiązanie do wdrożenia każdego z 61 działań zawartych w programie Cineáltas w okresie 5 lat oraz określa ramy czasowe i informacje na temat w jaki sposób działania będą realizowane.

Szkoły w Irlandii

Aktualizowane są procedury przeciwdziałania prześladowaniom w szkołach, a dla całego personelu szkoły, członków zarządu i rodziców opracowuje się schemat szkoleń i doskonalenia zawodowego.

W celu nadzorowania realizacji działań zawartych w Cineáltas powołano Grupę ds. Wdrożenia i Oceny.

Planuje się publikację rocznych sprawozdań z wdrażania i oceny, opartych na informacjach zwrotnych od dzieci i młodzieży, rodziców, personelu szkoły, partnerów edukacyjnych, kluczowych interesariuszy i odpowiednich agencji.

Nowy program w Irlandii

Plan opiera się na osiągnięciach i ambicjach poprzedniego Planu Działania dotyczącego znęcania się w szkołach w 2013 roku.

Opiera się także na deklaracji polityki Wellbeing Policy Statement and Framework for Practice 2019, UNESCO, a także krajowych i międzynarodowych badaniach oraz najlepszych praktykach w celu opracowania solidnej strategii, która stawia dzieci i młodzież w centrum społeczności szkolnej oraz w centrum krajowej strategii edukacyjnej i rozwoju polityki.

Zdaniem minister Foley wizja Cinéaltas ma na celu pomóc wszystkim pracować razem na rzecz różnorodnego, wolnego od prześladowań społeczeństwa, gdzie indywidualne różnice są wartościowane, pielęgnowane i celebrowane, a wszystkie dzieci i młodzież mogą czuć się szczęśliwi i bezpieczni w swoich szkołach.

Więcej: gov.ie