POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Przekroczone normy wykryto w ramach programu monitorowania zaopatrzenia w wodę w Irlandii.

Według informacji Irish Water w 2021 roku odnotowano przypadki przekroczonego poziomu pestycydów w systemie wodociągów w jednym z hrabstw Irlandii.

Pestycydy w wodzie pitnej w Irlandii

Zgodnie z podanymi informacjami w wodzie pitnej w miastach Glanmire i Youghal, w hrabstwie Cork, wykryto MCPA i Triklopyr.

Są to substancje czynne zawarte w produktach herbicydowych (rodzaj pestycydów) stosowanych w rolnictwie, obiektach rekreacyjnych i ogrodach. Zarówno MCPA, jak i Triklopyr to herbicydy, które są używane do ograniczania wzrostu chwastów dwuliściennych.

Według Irish Water, wykryte poziomy nie stanowią zagrożenia dla zdrowia publicznego, lecz mogą wpływać na podrażnienie oczu, nadwrażliwość skóry i łagodną toksyczność.

Apel Irish Water

Irish Water, we współpracy z szeregiem organizacji zaangażowanych w NPDWAG (Narodowa Grupa ds. Pestycydów i Wody Pitnej), zwraca się do społeczności rolniczej, właścicieli zieleni, właścicieli terenów i użytkowników domowych, aby w każdym przypadku rozważyli, czy w ogóle muszą stosować pestycydy.

Minimalizacja stosowania pestycydów nie tylko pomaga chronić jakość wody, ale ma również szersze korzyści dla środowiska.

Na przykład pozostawienie obszarów nieopryskiwanych może pomóc rodzimym gatunkom roślin kwitnących w rozwoju i utrzymaniu szeregu owadów, w tym pszczół i innych ważnych zapylaczy.